csen
SPOLEČNĚ JSME SILNĚJŠÍ!

SPOLEČNĚ JSME SILNĚJŠÍ!

Milí běžci,
vzniklá situace způsobená šířením koronaviru je velmi složitá a nepřehledná, v podstatě se mění téměř každým dnem a každou hodinou. Je již naprosto jasné, že nebudeme z důvodů mnoha nařízení Vlády ČR uspořádat některé akce v původních termínech. Nicméně jsme si vědomi, jak dlouho se na závody připravujete, kolik úsilí a energie Vás to stálo a jak moc se na ně těšíte. My, pořadatelé jsme na tom úplně stejně. Letošní závody připravujeme kontinuálně s naším týmem již více než půl roku, těšíme se na ně, jsou pro nás vyvrcholením naší práce a naší prioritou je všem závazkům dostát a akce uspořádat v náhradních termínech.


Samozřejmě víme, že to nebude jednoduché, že se dostaneme do kolize s jinými sportovními událostmi či Vašimi soukromými plány, a proto na vzniklou situaci reagujeme následovně:
- Akci KŘÍŽOVÁ DESÍTKA, (původní termín 22. 3. 2020) přesouváme. O novém termínu Vás budeme brzy informovat. Všechny zaplacené registrace se automaticky přesouvají na nový termín, není potřeba dělat žádné kroky. Registrace na tento přeložený závod budou probíhat i nadále za neměnnou cenu.
V případě, že se Vám nový termín z jakéhokoli důvodu nebude hodit, nabízíme Vám dvě varianty:
1. Celou uhrazenou částku si budete moci (bez jakýchkoli poplatků a storna) převést sami na jakýkoli jiný závod našeho kalendáře v roce 2020 (platí i na překážkové běhy GLADIATOR RACE ). Momentálně pilně pracujeme na systémovém řešení. Budeme Vás co nejdříve informovat.
2. Registraci na přesunutý závod můžete kdykoli po dobu online registrace (bude ukončena v úterý před konáním akce v novém termínu) zrušit a přeprodat na jakoukoli jinou osobu. Podrobnosti naleznete zde: (https://sportvisio.cz/ostatn…/177-pokyny-pro-registraci.html, bod 7.)
Prosíme, nepropadejme všeobecné panice, zoufalství a naštvání na aktuální omezení. Pojďme všichni v tuto chvíli ukázat, že jsme praví SPORTOVCI, a že se nevzdáme. Makejte v omezených možnostech i nadále, buďte nám věrní a my slibujeme, že budeme tvrdě pracovat na našem kalendáři tak, abychom Vám přinesli Vaše oblíbené akce v nezměněné podobě!
VÁŠ SPORTVISIO TEAM
PS:  

Dear runners,
the situation caused by the spread of coronavirus is very complex and confusing, essentially changing almost every day and every hour. It is already quite clear that due to many regulations of the Government of the Czech Republic we will not organize some events in the original terms. However, we are aware of how long you have been preparing for the races, how much effort and energy it cost you and how much you look forward to them. We organizers are exactly the same. This year's events have been continually being prepared by our team for more than half a year;
Of course we know that it will not be easy to collide with other sporting events or your private plans, so we respond to the situation as follows:
- We are moving the event KŘÍŽOVÁ DESÍTKA (original date 22. 3. 2020). We will inform you about the new date soon. All paid registrations are automatically moved to the new date, no action is required. Registration for this translated race will continue for a fixed price.
In case the new term is not suitable for any reason, we offer you two options:
1. You will be able to transfer the entire amount paid (without any charge) to any other race of our calendar in 2020 (also for the races Gladiator Race). We are currently working on a system solution. We will inform you as soon as possible.
2. You can cancel the registration for a moved race at any time during the online registration (it will end on Tuesday before the event at the new date) and resell it to any other person. Details can be found here: (https://sportvisio.cz/…/177-guidelines-for-registration.html, point 7.)
Please do not give up to the general panic, despair and anger at the current limitations. Let us all show at the moment that we are true athletes and that we will not give up. Keep working in the limited possibilities, be faithful to us and we promise to work hard on our calendar to bring you your favorite events unchanged!
YOUR SPORTVISIO TEAM
PS: TOGETHER WE ARE STRONGER!

zpátky nahoru

F I Y